en
i-search

Ban điều hành

Văn phòng hạng A+ đắc địa tại trung tâm TP.HCM
BAN ĐIỀU HÀNH
Ông Đào Ngọc Hùng
Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Việt Cường
Phó Tổng Giám đốc
Ông Trần Trọng Đạt
Kế toán trưởng
GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ TÒA NHÀ
Ông Đặng Tuấn Anh
Giám Đốc Quản Lý Tòa Nhà